Testes Timezone Testes Timezone

Datas e horas

Timezone sistema
Fuso horário do meridiano de Greenwich
Timezone Liferay
Fuso horário de Brasília
Timezone JodaTime
UTC
NOW()
2019-01-23 07:49:51.0